Επαναπροκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών διαμονής, διατροφής, εξασφάλισης αιθουσών και λοιπών υπηρεσιών για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΕΚΔΔΑ
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α επαναπροκηρύσσει Διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά. Ο ...

Περισσότερα

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, o οποίος θα παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας- μετάφρασης.
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. επαναπροκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδ...

Περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου, o οποίος θα παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας- μετάφρασης
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη ...

Περισσότερα