Πρόσκληση για αγορά ειδών καθαριότητας και ειδών ευπρεπισμού
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α στo πλαίσιo των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού. Καλούνται οι ενδιαφε...

Περισσότερα

Διεθνής διαγωνισμός για επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών διαμονής, διατροφής, εξασφάλισης αιθουσών και λοιπών αναγκαίων υπηρεσιών για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει Διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά. Ο συνολ...

Περισσότερα

Διεθνής διαγωνισμός ξενόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει Διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή, για την ανανέωση της συνδρομής ξεν...

Περισσότερα