Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης και παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης και
προωθεί την έρευνα, την τεκμηρίωση και την καινοτομία σε όλα τα πεδία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

Συνέδριο SEMIC 2014, Αθήνα - Ταύρος

Ανοικτή Διακυβέρνηση 30/01/2014

Σχεδιασμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας

Μια Ανοικτή Γενιά στην Ανοικτή Διακυβέρνηση

Ανοικτή Διακυβέρνηση - Aποτίμηση 30/01/2014

Η τελετή υποδοχής νέων σπουδαστών της ΕΣΔΔΑ

Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρον. Διακυβέρνηση