Επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ

Η επιμόρφωση των στελεχών
της Δημόσιας Διοίκησης και
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
σχεδιάζεται και υλοποιείται
από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

 • Υπάλληλοι  που απασχολούνται στο Δημόσιο και σε ΝΠΔΔ, μόνιμοι, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
 • Υπάλληλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και των Δ.Ε.Κ.Ο.
 • Υπάλληλοι που απασχολούνται σε ΝΠΙΔ των οποίων τη διοίκηση ορίζει κάποιο Υπουργείο ή άλλος φορέας του Δημοσίου, με συμβάσεις ιδιωτικού ορισμένου χρόνου
 • Ειδικοί Σύμβουλοι Αιρετών που απασχολούνται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
 • Μετακλητοί υπάλληλοι (π.χ. Γενικοί Γραμματείς φορέων του Δημοσίου)
 • Εξαιρούνται οι συμβάσεις έργου και οι συμβάσεις stage.

Κάθε υπάλληλος έχει δικαίωμα να υποβάλει όσες αιτήσεις συμμετοχής επιθυμεί και να παρακολουθήσει έως και δύο (2) επιμορφωτικά προγράμματα ανά έτος.

Θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας το οποίο θα σας ενημερώνει για την επιλογή σας.

Τα ονόματα και τα τηλέφωνα των Υπευθύνων του προγράμματος εμφανίζονται στην αναζήτηση  προγραμμάτων, τοποθετώντας τον κέρσορα στον κωδικό του προγράμματος.

Θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail σας που θα σας ενημερώνει πότε θα είναι διαθέσιμο το έντυπο επιλογής σας στον ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, κάνοντας χρήση των κωδικών πρόσβασης.

 • Η συνάφεια των αρμοδιοτήτων και των εργασιών που επιτελεί ο υπάλληλος με τους στόχους και το αντικείμενο της επιμόρφωσης (ομάδα-στόχος, όπως αυτή περιγράφεται στην εγκύκλιο του επιμορφωτικού προγράμματος)
 • Υπηρεσιακή ανάγκη για επιμόρφωση
 • Ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 • Συνέπεια στις υποχρεώσεις κατά την παρακολούθηση προηγούμενων επιμορφωτικών προγραμμάτων
 • Οι υπάλληλοι των φορέων που έχουν καταθέσει Σχέδιο Εκπαίδευσης επιλέγονται κατά προτεραιότητα για να συμμετέχουν στις επιμορφωτικές δράσεις του ΙΝΕΠ.

Τα επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝΕΠ δεν έχουν κόστος συμμετοχής, δεν είναι όμως επιδοτούμενα.

Η βεβαίωση πιστοποίησης εφόσον έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχετε παρακολουθήσει και εφόσον έχετε συμπληρώσει την ηλεκτρονική αξιολόγηση του προγράμματος, εκδίδεται ηλεκτρονικά από τον ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης και ανατρέχοντας στο πεδίο Βεβαιώσεις/Πιστοποιητικά.

Για τα προγράμματα τα οποία έχουν υλοποιηθεί πριν τον Σεπτέμβριο του 2010, τα πιστοποιητικά δεν μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους. Μπορείτε να στείλετε αίτηση με τα στοιχεία σας και να ζητήσετε επανέκδοση του πιστοποιητικού  παρακολούθησης που δεν έχετε στο fax: 2131306304 ή στο  e-mail: inep@ekdd.gr

Ο νεοδιοριζόμενος υπάλληλος πρέπει να εγγραφεί στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία του ΙΝΕΠ για να αποκτήσει προσωπικό λογαριασμό και να συμπληρώσει αναλυτικά την καρτέλα «Προσωπικά Στοιχεία». Ύστερα πρέπει να ενημερώσει την Υπηρεσία του, ώστε εκείνη να προβεί στο Αίτημα για Εισαγωγική Εκπαίδευση σε συνεννόηση με το Τμήμα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης του ΙΝΕΠ.

Ο κωδικός πρόσβασης και το όνομα χρήστη αποστέλλονται αυτόματα στο e-mail που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος κατά την εγγραφή του. Η αποστολή γίνεται άμεσα και το e-mail μπορεί να αναζητηθεί είτε στο φάκελο Εισερχομένων, είτε στον φάκελο Ανεπιθύμητων (junk-spam) του χρήστη. Σε περίπτωση που δε λάβετε το e-mail με τους κωδικούς, τότε στην ιστοσελίδα www.ekdd.gr και συγκεκριμένα στην οθόνη «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» κάτω από τα πεδία «Όνομα Χρήστη» και «Κωδικός Πρόσβασης» υπάρχουν σύνδεσμοι για την ανάκτηση των προσωπικών κωδικών. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μπορείτε να καλείτε την Υπηρεσία Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα: 2131306 396, 269

Το σύνηθες πρόβλημα είναι η λάθος πληκτρολόγηση των κωδικών από τον χρήστη. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης συμπληρώνονται πάντα με πεζούς λατινικούς χαρακτήρες χωρίς κενά ανάμεσα στα ψηφία. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μπορείτε να καλείτε την Υπηρεσία Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα: 213 1306396, 269

Ο προσωπικός λογαριασμός στην οθόνη «ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ» διατηρεί μόνο τις αιτήσεις του τρέχοντος έτους. Στην ιστοσελίδα www.ekdd.gr και συγκεκριμένα στην οθόνη «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», κάτω από τα πεδία «Όνομα Χρήστη» και «Κωδικός Πρόσβασης» υπάρχει o σύνδεσμος «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ».  Εκτυπώνετε την κενή αίτηση και τη συμπληρώνετε χειρόγραφα.

Θα στείλετε e-mail στο onlineseminar@ekdd.gr με τα στοιχεία σας ζητώντας να διαγραφεί η αίτηση που δεν επιθυμείτε να ισχύει.