Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης και παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης και
προωθεί την έρευνα, την τεκμηρίωση και την καινοτομία σε όλα τα πεδία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

Η ποιότητα, κινητήριος μοχλός ανάπτυξης ενός οργανισμού, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του, στη βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων και στην αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών του.

Τα Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας παρέχουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάθε οργανισμός μπορεί να μετρήσει και να βελτιώσει την απόδοσή και τον τρόπο λειτουργίας του.

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, από το 1999 εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 και έχει υιοθετήσει δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς του.

Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο ορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισής της. Το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό ενδιαφέρεται να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του ανεξάρτητα από το μέγεθός του ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται. Εντούτοις, καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται από οργανισμούς που εφαρμόζουν το πρότυπο σε όλες και όχι σε μεμονωμένες θέσεις ή δραστηριότητες.

Η διοίκηση του ΕΚΔΔΑ έχει δεσμευθεί για στροφή προς την ποιότητα με αναβάθμιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων και βελτίωση των διαδικασιών υλοποίησής τους. Ταυτόχρονα, θέτει ως προτεραιότητα την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού δίνοντάς του ευκαιρίες υπηρεσιακής εξέλιξης, εξειδικευμένης ενημέρωσης, ενίσχυσης στο έργο του και κάνοντάς το κοινωνό του οράματός της. Το Σύστημα Ποιότητας που εφαρμόζει το ΕΚΔΔΑ αποτελεί εργαλείο εφαρμογής Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και μέσο για διαρκή βελτίωση του έργου που παρέχεται από το ΕΚΔΔΑ.

Πιστοποιητικό ISO

Πιστοποιητικό ISO IQNET

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης είναι ο εθνικός φορέας ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης που έχει σαν όραμα να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης που θα εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς τους πολίτες και θα προάγει την κοινωνική αλληλεγγύη.

Στο πλαίσιο της αποστολής του δημιουργεί στελέχη επιτελικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα, αναβαθμίζει το ανθρώπινο δυναμικό της δημόσιας διοίκησης με την επιμόρφωση  και υποστηρίζει τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο με την ανάπτυξη της επαγγελματικής ικανότητας των δημοσίων υπαλλήλων και με την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση δράσεων που στηρίζουν  τις εθνικές και ευρωπαϊκές δημόσιες πολιτικές και τις εναρμονίζουν. Η δια βίου μάθηση στο ΕΚΔΔΑ καθοδηγείται από τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και στοχεύει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των δημοσίων υπαλλήλων, ώστε αυτοί να βελτιώνουν σταθερά τη λειτουργία της υπηρεσίας τους.

Αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους του το ΕΚΔΔΑ ψηφιοποιεί τις υπηρεσίες του προκειμένου να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο έργο του. Διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα αιτήσεων, ηλεκτρονικό σύστημα ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών, καθώς και ηλεκτρονική αξιολόγηση και αποτίμηση των επιμορφωτικών δράσεων.

Σχεδιάζει και υλοποιεί στοχευμένες δράσεις για φορείς του δημοσίου αξιοποιώντας μελέτες ανίχνευσης αναγκών, σχέδια εκπαίδευσης και μνημόνια συνεργασίας.

Ενισχύει την ελληνική δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση με στελέχη που φοιτούν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις και τη διοικητική καινοτομία με τη διοργάνωση εργαστηρίων διαβούλευσης,  τη διάθεση μελετών που εκπονούνται στο δημόσιο και τη συμβουλευτική υποστήριξη των φορέων του.

Αναβαθμίζει το προσωπικό των φορέων του δημοσίου με την αξιοποίηση τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών  άλλων ομόλογων φορέων και προσφέρει τη δική του μέσα στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών.

Η Διοίκηση του ΕΚΔΔΑ δεσμεύεται για την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών καθώς και για την συνεχή αναβάθμιση τόσο των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων όσο και για τις διαδικασίες υλοποίησής τους.

Η υλοποίηση αυτών στηρίζεται  στο ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού, για το λόγο δε αυτόν καταβάλλεται προσπάθεια να του παρέχονται ευκαιρίες υπηρεσιακής εξέλιξης και ενημέρωσης, ώστε  να είναι κοινωνός του έργου και της αποστολής του.

Το Σύστημα Ποιότητας που εφαρμόζει το ΕΚΔΔΑ είναι το μέσο για την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει ο οργανισμός και αποτελεί εργαλείο εφαρμογής Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

Το ΕΚΔΔΑ εφαρμόζει ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015