Επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ

Η επιμόρφωση των στελεχών
της Δημόσιας Διοίκησης και
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
σχεδιάζεται και υλοποιείται
από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

Το ΕΚΔΔΑ δίνει τη δυνατότητα στους φορείς και τις υπηρεσίες του Δημοσίου να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα αιτήματα τους για εκπαίδευση, μέσω μίας ψηφιακής πλατφόρμας που επιτρέπει την περιγραφή της σχετικής ανάγκης και την τεκμηρίωσή της. Η υποβολή αιτήματος, συνοδεύεται από τη συνοπτική περιγραφή των επιχειρησιακών στόχων του φορέα, ενώ καθορίζεται και η ομάδα – στόχος, δηλαδή ο αριθμός των στελεχών που πρόκειται να επιμορφωθούν, κατ’ εκτίμηση βάσει της κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ή άλλης κατηγορίας. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κάθε φορέας ή υπηρεσία του Δημοσίου διαθέτει απευθείας πρόσβαση στο ιστορικό των αιτημάτων του συσχετίζοντας το βαθμό ικανοποίησής τους. Προϋπόθεση για τη χρήση της πλατφόρμας είναι να έχει παρασχεθεί εξουσιοδότηση σε ένα ή περισσότερα στελέχη του φορέα ή της υπηρεσίας, ώστε να υποβάλλουν αιτήματα επιμορφωτικών προγραμμάτων, αλλά και αιτήματα εισαγωγικής εκπαίδευσης. Η εξουσιοδότηση παρέχεται εγγράφως από το αρμόδιο Όργανο Διοίκησης του Φορέα και με τον τρόπο αυτό αποδίδονται ρόλοι Υπευθύνου για την υποβολή των εν λόγω αιτημάτων.

Για πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αιτημάτων Φορέων, κατευθυνθείτε εδώ