Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών

Τεκμηρίωση, Έρευνα και Πληροφορία για μια Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση στην υπηρεσία του Πολίτη

Το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (ΙΤΕΚ) είναι η ερευνητική μονάδα του ΕΚΔΔΑ. Συγκροτήθηκε στα τέλη του 2018 (αρ. 7 του ΠΔ 105/12-5-1018/ΦΕΚ 203, Α’) με σκοπό να συμβάλει στην παραγωγή, προαγωγή και διάδοση της διοικητικής τεχνογνωσίας και των καινοτόμων πρακτικών στον ελληνικό δημόσιο τομέα. Στη δραστηριότητά του το ΙΤΕΚ διενεργεί και αξιοποιεί έρευνες, ενώ παρακολουθεί τις διεθνείς τάσεις και βέλτιστες πρακτικές στη Δημόσια Διοίκηση.

Για τους σκοπούς του το ΙΤΕΚ:

  • Αναπτύσσει εξειδικευμένες τεχνικές, εργαλεία και πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διαφάνεια, τη συμμετοχική διακυβέρνηση, την αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση και επιτυγχάνουν τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της με γνώμονα τις αρχές της Χρηστής Διακυβέρνησης.
  • Διενεργεί έρευνες/μελέτες, διοργανώνει σεμινάρια, εργαστήρια και ημερίδες και επιμελείται εκδόσεις που εισάγουν καινοτόμες προσεγγίσεις και μπορούν να αξιοποιηθούν για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δημόσιων πολιτικών από την Κεντρική Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
  • Εργάζεται για τη συγκέντρωση και διάδοση των στοιχείων και των πληροφοριών που παράγει η ελληνική Δημόσια Διοίκηση με σκοπό να τα καταστήσει περισσότερο προσβάσιμα, χρηστικά και αξιοποιήσιμα, όπως επιτάσσουν οι πολιτικές της Ανοικτής Διακυβέρνησης.