Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης και παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης και
προωθεί την έρευνα, την τεκμηρίωση και την καινοτομία σε όλα τα πεδία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τα ανοικτά δεδομένα που διατίθενται από το Εθνικό κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.