Επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ

Η επιμόρφωση των στελεχών
της Δημόσιας Διοίκησης και
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
σχεδιάζεται και υλοποιείται
από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών σκοπό έχει η επιμορφωτική παρέμβαση να ανταποκρίνεται στις εξατομικευμένες ανάγκες των υπαλλήλων και να συνδέεται με τους επιχειρησιακούς στόχους και τις οργανωσιακές αλλαγές κάθε υπηρεσίας ή φορέα του Δημοσίου. Σε ειδική τεχνολογική πλατφόρμα και σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής, οι Ομάδες Επιμορφωτών και Ειδικών Επιστημόνων αποτυπώνουν στοιχεία και δεδομένα με τη μορφή ερωτηματολογίων, τα οποία καλούνται στη συνέχεια να συμπληρώσουν οι υπάλληλοι της υπηρεσίας ή του φορέα. Με τον τρόπο αυτό θεμελιώνεται, κατά τρόπο αξιόπιστο, ο χρονικός προγραμματισμός και ο οικονομικός προϋπολογισμός των προγραμμάτων, ενώ ενισχύεται η συνεχής παρακολούθηση των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών για επιμόρφωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων.

Για το Σχεδιασμό Ερωτηματολογίων Ανίχνευσης Εκπαιδευτικών Αναγκών, παρακαλούμε επισκεφθείτε την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Σχεδιασμού Ερωτηματολογίων.

Για τη συμπλήρωση Ερωτηματολογίων Ανίχνευσης Εκπαιδευτικών Αναγκών, παρακαλούμε επισκεφθείτε την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Συμπλήρωσης Ερωτηματολογίων.