Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης και
παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης και
προωθεί την έρευνα, την τεκμηρίωση και την καινοτομία σε όλα τα πεδία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

Τα εργαστήρια καινοτομίας καθιερώθηκαν ως ένα βήμα διαλόγου και ανάδειξης συγκεκριμένων λύσεων πάνω σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη σύγχρονη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα και τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει η ελληνική δημόσια διοίκηση. Πρόκειται για μια ουσιαστική διαβούλευση και ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας με τη συμμετοχή ξένων εμπειρογνωμόνων, κυβερνητικών στελεχών, πανεπιστημιακών και ερευνητών, καθώς και ανώτερων στελεχών δημοσίων υπηρεσιών, με θεσμική αρμοδιότητα ή ειδικές γνώσεις επί του θεματικού αντικειμένου που προσδιορίζεται. Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις των καινοτόμων εργαστηρίων αποτυπώνονται σε εκθέσεις πολιτικής και επιχειρησιακά σχέδια δράσης. Ήδη έχουν οργανωθεί εργαστήρια με τα ακόλουθα θεματικά αντικείμενα:

Πληροφορίες για τα προγραμματισμένα καινοτόμα εργαστήρια μπορούν να αναζητηθούν στις ενότητες «Νέα» και  «Ημερολόγιο Εκδηλώσεων».