Η Σχολή

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του ΕΚΔΔΑ που έχει ως αποστολή την εκπαίδευση ενός σώματος εξειδικευμένων επιτελικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση

Η ΕΣΔΔΑ υποδέχεται πτυχιούχους ΑΕΙ που έχουν επιτύχει στον Εισαγωγικό Διαγωνισμό της, ο οποίος οργανώνεται και διεξάγεται από ανεξάρτητη Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ). Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη του διαγωνισμού.

Η φοίτηση στη Σχολή διαρκεί 18 μήνες και διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές φάσεις:

(α) Την Κοινή Φάση Σπουδών, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.

(β) Την Ειδική Φάση Σπουδών, διάρκειας δεκατριών (13) μηνών.

(γ) Τη Φάση Προετοιμασίας Τοποθέτησης των εκπαιδευομένων στις υπηρεσίες για τις οποίες προορίζονται, διάρκειας ενός (1) μήνα.