Εθνικό  σημείο  υποδοχής  των  καταγγελιών για τα χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και ΕΣΠΑ έργα και δράσεις είναι  η  Εθνική  Αρχή  Διαφάνειας  (ΕΑΔ)  που  έχει οριστεί ως η Ελληνική  Υπηρεσία  Συντονισμού  Καταπολέμησης  της  Απάτης  (AFCOS),  σύμφωνα  με  την  παρ.  5  του άρθρου  82  του  ν.4622/19  και  την  παρ.  4  του  άρθρου  3  του  Καν.  883/2013.

Για την υποβολή καταγγελίας για έργο/δράση που υλοποιείται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., παρακαλείσθε πατήστε εδώ.

Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διαχείρισης των καταγγελιών για Προγράμματα/Έργα που σχετίζονται με Ενωσιακούς Πόρους, μπορείτε να αναζητήσετε στην πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών https://mitos.gov.gr/, πληκτρολογώντας στο πεδίο «Αναζήτηση σε Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών» τον κωδικό αριθμό 760854 που σχετίζεται με την εν θέματι ενότητα.