Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης και παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης και
προωθεί την έρευνα, την τεκμηρίωση και την καινοτομία σε όλα τα πεδία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

Το επιστημονικό και ερευνητικό έργο του ΕΚΔΔΑ, συνεπικουρείται από Επιστημονικό – Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, υλοποιείται από εξειδικευμένο Διδακτικό Προσωπικό και υποστηρίζεται από έμπειρη ομάδα επιστημονικών και διοικητικών στελεχών :

Επίσης, υποστηρίζεται από το διοικητικό προσωπικό των Διευθύνσεων:

καθώς και των Αυτοτελών Τμημάτων: