Το ΕΚΔΔΑ
υλοποιεί δράσεις
συνεχιζόμενης κατάρτισης
και παραγωγής στελεχών
ταχείας εξέλιξης

Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Ελευθεριάδου Κυριακή

Κατελούζου Χριστίνα