Η Σχολή

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του ΕΚΔΔΑ που έχει ως αποστολή την εκπαίδευση ενός σώματος εξειδικευμένων επιτελικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση

Οι σπουδαστές/άστριες της Σχολής, στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών, υποχρεούνται να εκπονούν τελική εργασία.

Η εκπόνηση των Τελικών Εργασιών είναι μία από τις πλέον δημιουργικές διαδικασίες της φοίτησης στην ΕΣΔΔΑ, καθώς οι σπουδαστές/άστριες έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν συστηματικά και εστιασμένα τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν στη διάρκεια σπουδών τους στην ΕΣΔΔΑ.

Η θεματολογία των Τελικών Εργασιών αντλείται από το σύνολο της διδακτέας ύλης του Προγράμματος Σπουδών της ΕΣΔΔΑ, με στόχο τη συμβολή στη συζήτηση για σημαντικά θεσμικά, διοικητικά και πρακτικά ζητήματα που αφορούν στη Δημόσια Διοίκηση και τη διατύπωση προτάσεων για την καλύτερη αντιμετώπιση τους.

Όλες οι εργασίες αρχειοθετούνται στη Βιβλιοθήκη του ΕΚΔΔΑ κατά Εκπαιδευτική Σειρά και είναι διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο/η.

Οι Τελικές Εργασίες, από την 23η Εκπαιδευτική Σειρά και επόμενες, βρίσκονται αναρτημένες στο Αποθετήριο της ΕΣΔΔΑ. (σύνδεσμος https://repositoryesdda.ekdd.gr/ )

Αν επιθυμείτε να αναζητήσετε Τελικές Εργασίες σπουδαστών από προηγούμενες Εκπαιδευτικές Σειρές χρησιμοποιείστε τις παρακάτω μηχανές αναζήτησης:

πρώην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ)

πρώην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ)