Η Σχολή

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του ΕΚΔΔΑ που έχει ως αποστολή την εκπαίδευση ενός σώματος εξειδικευμένων επιτελικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση

Το Ψηφιακό Αποθετήριο e-ESDDA προσφέρει υπηρεσίες συλλογής, πρόσβασης, διαφύλαξης, οργανωμένης διαχείρισης και διάδοσης του ψηφιακού υλικού (έγγραφα και τεκμήρια) της ΕΣΔΔΑ.

Πατήστε εδώ για να αναζητήσετε σχετικό υλικό στο Ψηφιακό Αποθετήριο.