Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης και
παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης και
προωθεί την έρευνα, την τεκμηρίωση και την καινοτομία σε όλα τα πεδία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

Όνομα

Τηλέφωνο

E-mail

Fax

Τμήμα

Θέση

Όνομα

Τηλέφωνο

E-mail

Fax

Τμήμα

Θέση