Επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ

Η επιμόρφωση των στελεχών
της Δημόσιας Διοίκησης και
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
σχεδιάζεται και υλοποιείται
από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης των νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων εναρμονίζεται με τις πολιτικές της εφαρμοζόμενης διοικητικής μεταρρύθμισης και στόχο έχει να εφοδιάσει τους δόκιμους υπαλλήλους με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους σε θέματα όπως: οργάνωση του κράτους, στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, μέσα άσκησης της δημοσιονομικής πολιτικής, προώθηση των αρχών της νομιμότητας και διαφάνειας, μείωση των διοικητικών βαρών, εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και βελτίωση της ποιότητας των διοικητικών και κανονιστικών πράξεων.

Το πρόγραμμα, διάρκειας 70 ωρών, διαφοροποιείται σε 4 κατηγορίες, ανάλογα με το φορέα στον οποίο υπηρετεί ο/η νεοδιοριζόμενος/η, ήτοι κεντρική διοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση, φορείς υγείας και ασφαλιστικοί φορείς.

Οι υπηρεσίες και οι φορείς του δημοσίου υποχρεούνται να αποστείλουν αίτημα, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ΕΚΔΔΑ, για την εκπαίδευση των νεοδιορισμένων υπαλλήλων, αφού προηγουμένως τόσο οι ίδιοι οι φορείς όσο και οι υπόχρεοι/ες υπάλληλοι εγγραφούν στην ηλεκτρονική υπηρεσία του ΕΚΔΔΑ (Πληροφορίες).

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπεύθυνοι Προγραμμάτων
Εισαγωγικής Εκπαίδευσης
ΙΝ.ΕΠ.
(Επιλογή συμμετεχόντων-ουσών,
Οργάνωση και υλοποίηση)
Στέλιος Λημναίος 2131306474 slimnaios@ekdd.gr
Δήμητρα Αγγελοπούλου 2131306233
Fax επικοινωνίας ΙΝΕΠ:
213 1306 475
agelopoulou@ekdd.gr
Επιστημονικά Υπεύθυνη
ΠΙΝΕΠΘ:
(Επιλογή συμμετεχόντων-ουσών)
Ελένη Κασσελούρη 2313 321166 ekasselouri@ekdd.gr
Οργανωτικά Υπεύθυνου
ΠΙΝΕΠΘ:
(Οργάνωση και υλοποίηση)
Άγγελος Παπάς 2313321142
Fax επικοινωνίας ΠΙΝΕΠΘ:
2313 321122
papas@ekdd.gr
Οργανωτικά Υπεύθυνη
ΠΙΝΕΠΘ:
(Οργάνωση και υλοποίηση)
Γεωργία Στεργιανού 2313 321 152 stergianou@ekdd.gr
Helpdesk Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών
(Συμμετέχοντες-ουσες, Φορείς)
Δημήτρης Ρουμανάς 2131306396 onlineseminar@ekdd.gr
Θέματα Πιστοποίησης
Φορέων-Ορισμού Υπευθύνου
Φορέα για Εισαγωγική
Εκπαίδευση
Δημήτρης Ρουμανάς 2131306396
Fax ορισμού υπευθύνου
του φορέα :
2131306304
foreis@ekdd.gr