Επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ

Η επιμόρφωση των στελεχών
της Δημόσιας Διοίκησης και
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
σχεδιάζεται και υλοποιείται
από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης των νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων εναρμονίζεται με τις πολιτικές της εφαρμοζόμενης διοικητικής μεταρρύθμισης και στόχο έχει να εφοδιάσει τους δόκιμους υπαλλήλους με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους σε θέματα όπως: οργάνωση του κράτους, στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, μέσα άσκησης της δημοσιονομικής πολιτικής, προώθηση των αρχών της νομιμότητας και διαφάνειας, μείωση των διοικητικών βαρών, εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και βελτίωση της ποιότητας των διοικητικών και κανονιστικών πράξεων.

Το πρόγραμμα, διάρκειας 70 ωρών, διαφοροποιείται σε 4 κατηγορίες, ανάλογα με το φορέα στον οποίο υπηρετεί ο/η νεοδιοριζόμενος/η, ήτοι κεντρική διοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση, φορείς υγείας και ασφαλιστικοί φορείς.

Οι υπηρεσίες και οι φορείς του δημοσίου υποχρεούνται να αποστείλουν αίτημα, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ΕΚΔΔΑ, για την εκπαίδευση των νεοδιορισμένων υπαλλήλων, αφού προηγουμένως τόσο οι ίδιοι οι φορείς όσο και οι υπόχρεοι/ες υπάλληλοι εγγραφούν στην ηλεκτρονική υπηρεσία του ΕΚΔΔΑ (Πληροφορίες).

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Επιστημονική Εποπτεία Παντελής Βουλτσίδης 2131306234 pvoultsidis@ekdd.gr
Επιστημονικά Υπεύθυνη ΙΝΕΠ Ειρήνη Κυριαζή 2131306317 ekyriazi@ekdd.gr
Επιστημονικά Υπεύθυνη ΙΝΕΠ Ελένη Σαμαρά 2131306284 esamara@ekdd.gr
Υπεύθυνος Προγραμμάτων ΙΝΕΠ Στυλιανός Λημναίος 2131306314 slimnaios@ekdd.gr
Οργανωτικά Υπεύθυνη ΙΝΕΠ

(Οργάνωση και υλοποίηση)

Γεωργία Στεργιανού 2131306474 stergianou@ekdd.gr
Επιστημονικά Υπεύθυνη ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης: Ελένη Κασσελούρη 2313 321166 ekasselouri@ekdd.gr
Οργανωτικά Υπεύθυνος ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης:
(Οργάνωση και υλοποίηση)
Άγγελος Παπάς 2313321142
Fax επικοινωνίας ΠΙΝΕΠΘ:
2313 321122
papas@ekdd.gr
Helpdesk Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
(Συμμετέχοντες-ουσες, Φορείς)
Δημήτρης Ρουμανάς 2131306396 onlineseminar@ekdd.gr
Θέματα Πιστοποίησης
Φορέων-Ορισμού Υπευθύνου
Φορέα για Εισαγωγική
Εκπαίδευση
Δημήτρης Ρουμανάς 2131306396
Fax ορισμού υπευθύνου
του φορέα:
2131306304
foreis@ekdd.gr