Επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ

Η επιμόρφωση των στελεχών
της Δημόσιας Διοίκησης και
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
σχεδιάζεται και υλοποιείται
από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

Το ΙΝΕΠ σχεδιάζει και υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος θεματικών και αντικειμένων. Τα προγράμματα αυτά είναι πιστοποιημένα και εντάσσονται στους ακόλουθους τομείς:

Στον Κατάλογο Προγραμμάτων Επιμόρφωσης, μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για το σκοπό, τις θεματικές ενότητες, τη διάρκεια και την ομάδα – στόχο στην οποία απευθύνεται το κάθε πρόγραμμα.
Για τον πλήρη και επικαιροποιημένο κατάλογο των προγραμματισμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων της τρέχουσας περιόδου, ανατρέξτε στην επιλογή «Αναζήτηση Προγραμμάτων».