Το ΕΚΔΔΑ
υλοποιεί δράσεις
συνεχιζόμενης κατάρτισης
και παραγωγής στελεχών
ταχείας εξέλιξης

Νομική Υπηρεσία

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Λιναρδάτου Παναγιώτα