Το ΕΚΔΔΑ
υλοποιεί δράσεις
συνεχιζόμενης κατάρτισης
και παραγωγής στελεχών
ταχείας εξέλιξης

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Κοζάρη Ανατολή

  • Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Τμήμα Γραμματείας &
    Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Κολλιοπούλου Τασία

Κουζέλης Δημοσθένης

Μπάκα Σωτηρία

Μπαλού Αφροδίτη

Μπέκα Μαρία

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Βέκιος Θεόδωρος

Κατσούλης Ευριπίδης

Χουχουλή Βάγια

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Γρηγόρης Ηλίας

Δημοπούλου Ουρανία

Ζαχαρής Γεώργιος

Καπλής Κωνσταντίνος

Κομπογιάννης Δημήτριος

Κωτσέλης Γεώργιος

Μαϊδώνης Θεοφάνης

Μαμασούλα Μαρία

Πανταζής Χρήστος