Το ΕΚΔΔΑ
υλοποιεί δράσεις
συνεχιζόμενης κατάρτισης
και παραγωγής στελεχών
ταχείας εξέλιξης

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Κοζάρη Ανατολή

  • Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Τμήμα Γραμματείας &
    Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Κουζέλης Δημοσθένης

Γιαννακά Κωνσταντίνα

Μουρτίκα Ελένη

Μπάκα Σωτηρία

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Καστή Μαρία

Κατσούλης Ευριπίδης

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Αναγνώστου Ιωάννης

Γρηγόρης Ηλίας

Δημοπούλου Ουρανία

Εμμανουήλ Ιωάννης

Ζαχαρής Γεώργιος

Κωτσέλης Γεώργιος

Μαμασούλα Μαρία

Πανταζής Χρήστος