Το ΕΚΔΔΑ
υλοποιεί δράσεις
συνεχιζόμενης κατάρτισης
και παραγωγής στελεχών
ταχείας εξέλιξης

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Μπαλού Αφροδίτη