Διακηρύξεις Προμηθειών

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή δύο (2) ψηφιακών μεταφραστικών συστημάτων

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό , με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη προμηθευτή δύο (2) ψηφιακών μεταφραστικών συστημάτων, με ενσύρματα μικρόφωνα και ασύρματους δέκτες, σύστημα εγγραφής και απομαγνητοφώνησης πρακτικών,  μεταφραστικές  καμπίνες λυόμενου τύπου, καθώς και όλες τις απαραίτητες συσκευές και καλωδιώσεις για την βέλτιστη λειτουργία τους.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25 / 6 / 2013 , ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α (1ος όροφος) , από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία του ΕΚΔΔΑ από νόμιμο εκπρόσωπο   του προσφέροντος μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

Διακήρυξη