Διακηρύξεις Προμηθειών

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης –προστασίας του κτιρίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό , με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης – προστασίας του κτιρίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., για τη χρονική περίοδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27 / 6 / 2013 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ στα γραφεία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α (1ος όροφος) , από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία του ΕΚΔΔΑ από νόμιμο εκπρόσωπο   του προσφέροντος μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

Διακήρυξη