Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια φακέλων (folders) και μπλοκ σημειώσεων για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών μονάδων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των  εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων  του  έχει ανάγκη για τ...

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του και προκειμένου να αποκαταστήσει βλάβες και να αντιμετωπίσει έκτακτες ανάγκες που...

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ετήσια συντήρηση τοπικών μονάδων κλιματισμού
Προκειμένου το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να αναθέσει την ετήσια συντήρηση των διακοσίων πενήντα (250) τοπικών μονάδων κλιματισμού (fan coils νερού), τ...

Περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτού, ηλεκτρονικού, διεθνή διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης –προστασίας του κτιρίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο διεθνή  διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύ...

Περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών διαμονής, διατροφής, εξασφάλισης αιθουσών, κράτησης αεροπορικών εισιτηρίων
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωση...

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αγορά φωτοαντιγραφικού χαρτιού A4
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί 3.500 δεσμίδες φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4. Κατόπιν αυ...

Περισσότερα