Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη συμβάσεως με αντικείμενο την Παροχή υπηρεσιών φύλαξης – προστασίας για δύο (2) έτη, του κτιρίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, κά...

Περισσότερα

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη συμβάσεως με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των χώρων του κεντρικού κτιρίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και του Περιφερειακού Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.)
Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μέσω...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει δημόσιο  διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμ...

Περισσότερα

Διακήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, κάτω των ορίων για την επιλογή Αναδόχου για τη σύναψη συμβάσεως με αντικείμενο την «ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου σχετικά με την εκπόνηση μελέτης για την αναβάθμιση της πληροφοριακής υποδομής του ΕΚΔΔΑ (υλικό, λογισμικό, δικτυακή υποδομή)».
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει «ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήρ...

Περισσότερα

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 2331/26-04-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012556936) και με συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 191387, για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για το έργο: «Υπηρεσίες υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης, ανάπτυξης δεξιοτήτων, ενδυνάμωσης από πιστοποιημένες δομές επαγγελματικής κατάρτισης»
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 5316/24-5-2023 απόφασης του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ και των σχετικών αιτημάτων, που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό τόπο...

Περισσότερα

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 2331/26-04-2023 διακήρυξης για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για το έργο: «Υπηρεσίες υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης, ανάπτυξης δεξιοτήτων, ενδυνάμωσης από πιστοποιημένες δομές επαγγελματικής κατάρτισης» (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 191387)
Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν σχετικών αιτημάτων σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 5316/24-5-2023 απόφαση του Δ.Σ./Ε.Κ.Δ.Δ.Α (ΑΔΑ: 97ΠΒ4691Φ0-ΤΡ...

Περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτού διεθνή διαγωνισμού, για τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για το έργο: «Υπηρεσίες υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης, ανάπτυξης δεξιοτήτων, ενδυνάμωσης από πιστοποιημένες δομές επαγγελματικής κατάρτισης».
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει «Διεθνή Διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ  για τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για το έργο: «Υπηρεσίες ...

Περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών τακτικής προληπτικής συντήρησης, αλλά και επανορθωτικής συντήρησης Κεντρικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του ΕΚΔΔΑ
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α επαναπροκηρύσσει ανοικτό  διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμή...

Περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών τακτικής προληπτικής συντήρησης, αλλά και επανορθωτικής συντήρησης (επισκευή) Κεντρικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του ΕΚΔΔΑ.
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει ανοικτό  διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, γι...

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού για την Υλικοτεχνική υποδομή του ΕΚΔΔΑ για την υποστήριξη και ανάπτυξη της λειτουργίας του ΙΤΕΚ (Υποέργο 4)
Το ΕΚΔΔΑ προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης και ανάπτυξη της λειτουργίας του...

Περισσότερα

12