Διακηρύξεις Προμηθειών

Διεθνής διαγωνισμός ξενόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει Διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή, για την ανανέωση της συνδρομής ξενόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών και αγοράς νέων τίτλων προϋπολογιζόμενης δαπάνης μέχρι του ποσού των διακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (260.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για το χρονικό διάστημα από 1/1/2013 έως 31/12/2014.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28 / 3 / 2013   ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α, (Πειραιώς 211, Ταύρος) – προθεσμία κατάθεσης προσφορών. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από νόμιμο εκπρόσωπο   του προσφέροντος , μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.  

Διακήρυξη

Σχετικά Άρθρα