Επαναπροκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών διαμονής, διατροφής, εξασφάλισης αιθουσών και λοιπών υπηρεσιών για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΕΚΔΔΑ, διακήρυξη
Διακήρυξη Συνοπτική τεχνική προσφορά Συνοπτική οικονομική προσφορά

Περισσότερα