Νέα – Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα προκαταρκτικού σταδίου 23ου εισαγωγικού διαγωνισμού

 

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ), κατά τη συνεδρίαση της 02/12/2013, επικύρωσε τα αποτελέσματα του προκαταρκτικού σταδίου του 23ου διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του ΕΚΔΔΑ και όρισε ως ημερομηνία έναρξης του τελικού σταδίου την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013. Στον Πίνακα Ι αποτυπώνεται η βαθμολογία όλων των συμμετεχόντων κατά φθίνουσα σειρά και στον Πίνακα ΙΙ κατά αλφαβητική σειρά. Στον Πίνακα ΙΙΙ περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής δήλωσης συμμετοχής στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία 25 και άνω σε κάθε μάθημα του προκαταρκτικού σταδίου. Η δήλωση συμμετοχής, που αφορά στη γραπτή και προφορική εξέταση στα γνωστικά πεδία της τελικής φάσης του διαγωνισμού, πρέπει να κατατεθεί από την Τρίτη 03/12/2013 έως και την Πέμπτη 05/12/2012, είτε με φαξ στους αριθμούς 213 1306 479 και 213 1306 481, είτε αυτοπροσώπως στο κτήριο του ΕΚΔΔΑ, επί της οδού Πειραιώς 211 & Θράκης 2 στον Ταύρο, Γραφείο 510 (5ος όροφος), από τις 09:00 έως τις 14:00.

Σε νεότερη ανακοίνωση της ΚΕΕ θα εκδοθούν:

  • ο πίνακας των συμμετεχόντων στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού, που θα περιλαμβάνει κατά ανώτερο όριο το διπλάσιο του αριθμού εισακτέων, δηλαδή 200, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των ισοβαθμησάντων με τον τελευταίο επιτυχόντα υποψήφιο,
  • το αναλυτικό πρόγραμμα και ο τόπος διεξαγωγής του τελικού σταδίου, το οποίο περιλαμβάνει:
  1. Υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία με ανάπτυξη θέματος στο γνωστικό πεδίο της Δημόσιας Διοίκησης
  2. Παρουσίαση από τον/την υποψήφιο/α σε πενταμελή εξεταστική επιτροπή, οριζόμενη από την ΚΕΕ, ενός φακέλου με οποιοδήποτε επίκαιρο θέμα ή πρόβλημα σχετικό με το γνωστικό πεδίο που έχει επιλέξει ο/η υποψήφιος/α από τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: Περιβάλλον – Ποιότητα Ζωής – Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις – Εφαρμοσμένη Πληροφορική – Κοινωνική Διοίκηση – Οικονομική του Χώρου και Περιφερειακή Πολιτική. Η παρουσίαση είναι γραπτή και προφορική με στόχο τη διακρίβωση των συνθετικών και αναλυτικών ικανοτήτων του υποψηφίου και βαθμολογείται από την επιτροπή.
  3. Εξέταση του/της υποψηφίου/ας σε μια ξένη γλώσσα που επιλέγει μεταξύ της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής και ιταλικής. Η εξέταση είναι γραπτή και προφορική. Η γραπτή εξέταση συνίσταται σε γραφή με υπαγόρευση ξένου κειμένου και τη μετάφρασή του στην ελληνική, καθώς και στη μετάφραση ελληνικού κειμένου στην ξένη γλώσσα. Η προφορική εξέταση γίνεται ενώπιον τριμελούς Επιτροπής που ορίζεται από την ΚΕΕ.
Σχετικά Άρθρα