Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης και παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης και
προωθεί την έρευνα, την τεκμηρίωση και την καινοτομία σε όλα τα πεδία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

Με Υπουργική Απόφαση υιοθετήθηκε σύγχρονο σύστημα πιστοποίησης της επιμόρφωσης με το οποίο καθιερώνονται ποιοτικά και αντικειμενικά κριτήρια για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δομών, των προγραμμάτων επιμόρφωσης, καθώς και των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε δημόσιες υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού.

Η πιστοποίηση ενός προγράμματος γίνεται από Κεντρική Επιτροπή Πιστοποίησης (ΚΕΠ), ανεξάρτητο όργανο υπό την προεδρία του Προέδρου του ΕΚΔΔΑ, κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος του ενδιαφερόμενου φορέα και της συμπλήρωσης του Φακέλου Σχεδιασμού με τα Συνοδευτικά Έντυπα, σύμφωνα με Οδηγό Εφαρμογής. Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί από την ΚΕΠ περισσότεροι από 500 τίτλοι Προγραμμάτων επιμόρφωσης δημοσίων φορέων

Για υποβολή αιτήματος πιστοποίησης και πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση  quality@ekdd.gr ή να επικοινωνείτε με το Τμήμα Πιστοποίησης Οργάνωσης και Αποδοτικότητας της Διεύθυνσης Αποδοτικότητας Πιστοποίησης & Νέων Τεχνολογιών του ΕΚΔΔΑ στα :  213 1306 315 & 213 1306 214.

Πηγή Χρηματοδότησης: Ε.Π “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα” Άλλες Πηγές Χρηματοδότησης
Φάκελος Σχεδιασμού: Κατεβάστε το έντυπο Φ1 Φάκελος Σχεδιασμού: Κατεβάστε το έντυπο Φ1
Φάκελος Σχεδιασμού – Εξ αποστάσεως: Κατεβάστε το έντυπο Φ1 Α   Φάκελος Σχεδιασμού – Εξ αποστάσεως: Κατεβάστε το έντυπο Φ1 Α
Συνοδευτικά Έντυπα  Συνοδευτικά Έντυπα 
Στοιχεία Πιστοποιημένης Εκπαιδευτικής Δομής (Δ1) Στοιχεία Πιστοποιημένης Εκπαιδευτικής Δομής (Δ1)
Εξαμηνιαίος Προγραμματισμός (Δ2) Εξαμηνιαίος Προγραμματισμός (Δ2)
Έκθεση Αξιολόγησης Φακέλου Σχεδιασμού (Φ2) Έκθεση Αξιολόγησης Φακέλου Σχεδιασμού (Φ2)
Βεβαίωση Υπεύθυνου Πιστοποιημένης Εκπαιδευτικής Δομής (Φ3) Βεβαίωση Υπεύθυνου Πιστοποιημένης Εκπαιδευτικής Δομής (Φ3)
Αίτηση για επικαιροποίηση πιστοποιημένου Φακέλου Σχεδιασμού (Φ5) Αίτηση για επικαιροποίηση πιστοποιημένου Φακέλου Σχεδιασμού (Φ5)
Κατάσταση αποτελεσμάτων/ Κατάλογος επιτυχόντων/αποτυχόντων (Γ1) Κατάσταση αποτελεσμάτων/ Κατάλογος επιτυχόντων/αποτυχόντων (Γ1)