Νέα – Ανακοινώσεις

Εκπαίδευση Προϊσταμένων Διευθύνσεων

Η υποχρεωτική εκπαίδευση των προϊσταμένων διευθύνσεων (Ν. 3613/2007, ΦΕΚ A’ 263), αποσκοπεί να ενισχύσει τις γνώσεις και δεξιότητές τους, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καθηκόντων τους. Τα προγράμματα επικεντρώνονται στο επιτελικό δημόσιο μάνατζμεντ και, ιδιαίτερα, σε ζητήματα που σχετίζονται με την ενδυνάμωση της διαφάνειας και της δημόσιας διαβούλευσης, την κατάρτιση στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων, την εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Ο κατάλογος με τα ονόματα των υπόχρεων προς εκπαίδευση προϊσταμένων γνωστοποιείται στο ΕΚΔΔΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική εγκύκλιο. Μετά τη γνωστοποίηση του καταλόγου οι προϊστάμενοι καλούνται με ατομική πρόσκληση να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ενώ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος υποχρεούνται να προβούν σε αξιολόγηση του.

Επικοινωνία ΙΝΕΠ – ΠΙΝΕΠΘ

Σχετικά Άρθρα