Νέα – Ανακοινώσεις

Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΕΚΔΔΑ – Περιφέρειας Αττικής

 

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) υπέγραψε σήμερα, 13 Νοεμβρίου 2015, Πρωτόκολλο Συνεργασίας με την Περιφέρεια Αττικής. Με τη συνεργασία αυτή επιδιώκεται η βελτίωση του συνολικού πλαισίου λειτουργίας των φορέων και οργάνων της Περιφέρειας, η ενίσχυση του αναπτυξιακού της ρόλου, η προώθηση της συμμετοχικής δημοκρατικής διακυβέρνησης και η αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Το Πρωτόκολλο, το οποίο υπεγράφη από την Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ, Αν. Καθ. Ιφιγένεια Καμτσίδου, και την Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένα Δούρου, προβλέπει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού πλαισίου επιμορφωτικών δράσεων που θα ανταποκρίνονται στους επιχειρησιακούς στόχους και τις οργανωτικές αλλαγές της Περιφέρειας και θα αποβλέπουν στην εφαρμογή μεταρρυθμιστικών και καινοτόμων σχεδίων. Επίσης, προβλέπειδράσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης σε καλές πρακτικές και πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με επιτυχία σε ευρωπαϊκές χώρες, καθώς καισυνέργειες τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού και υποβολής προτάσεων για ευρωπαϊκά προγράμματα, όσο και σε επίπεδο υλοποίησης δράσεων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά ταμεία.

Ειδικότερα, οι επιμορφωτικές δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ αποσκοπούν στην ενίσχυση των γνώσεων και την περαιτέρω ενδυνάμωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας και εξειδικεύονται στους ακόλουθους θεματικούς τομείς:

  • Δημόσιου Management για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας, τη βελτίωση της διοικητικής συμπεριφοράς και τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών
  • Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την ευρύτερη αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών και την επιτάχυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων
  • Οικονομικών για την αξιοποίηση πόρων ΕΣΠΑ, τις διαδικασίες προμηθειών, τη διαχείριση και τη διεύρυνση των εσόδων, καθώς και τεχνικές και εργαλεία οικονομικής ανάλυσης και ανάλυσης κινδύνου σε περιβάλλον δημοσιονομικής πειθαρχίας
  • Χωροταξίας και Περιβάλλοντος με έμφαση σε ζητήματα που αφορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη, τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, τις αστικές αναπλάσεις, καθώς και σε θέματα Χωρικών Πολιτικών και Δημοσίων Έργων
  • Κοινωνικής Πολιτικής για την ανάπτυξη δράσεων στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας, την εφαρμογή προγραμμάτων δημόσιας υγείας, κοινωνικής μέριμνας και προστασίας, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, την υλοποίηση τοπικών σχεδίων δράσης για την προώθηση της ισότητας των φύλων, καθώς και αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τους δήμους της Αττικής.
  • Αγροτικής Οικονομίας για την ανάπτυξη και βελτίωση τομέων της φυτικής και ζωικής παραγωγής, την προώθηση εναλλακτικών καλλιεργειών, της βιολογικής γεωργίας, καθώς και την ενίσχυση του ελεγκτικού και συμβουλευτικού ρόλου του γεωτεχνικού προσωπικού της Περιφέρειας προς το γεωργικό δυναμικό, στο πλαίσιο της διαφύλαξης και προστασίας της γεωργικής γης.

Το Πρωτόκολλο, τέλος, προβλέπει τη δυνατότητα αξιοποίησης μεθόδων έρευνας ικανοποίησης των πολιτών πριν και μετά την επιμόρφωση των υπαλλήλων της Περιφέρειας, καθώς και δράσεις και πρωτοβουλίες πουθα αναπτυχθούν μέσω της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του ΕΚΔΔΑ. Οι δράσεις αυτές, ενδεικτικά, περιλαμβάνουν πρακτική εκπαίδευση των σπουδαστών και σπουδαστριών σε μονάδες της Περιφέρειας, εκπόνηση εργασιών σε εφαρμοσμένα θέματα ενδιαφέροντος της Περιφέρειας, αξιοποίηση της δικτύωσης με φορείς της αυτοδιοίκησης εντός και εκτός Ελλάδας για μετάδοση και διάχυση της γνώσης κ.ά.

Σχετικά Άρθρα