Διακηρύξεις Προμηθειών

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη «αναδόχου» για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού, των χώρων του κεντρικού κτιρίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και του Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ..

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη «αναδόχου» για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού, των χώρων του κεντρικού κτιρίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και του Περιφερειακού Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για 2 έτη ανέρχεται έως το ποσό των τριακοσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ  (307.500,00 €)  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  250.000,00).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τις 14/12/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ. στην Ελληνική γλώσσα και σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Διακήρυξη

Διευκρινίσεις

Διευκρινίσεις_2

Ανακοίνωση