Νέα – Ανακοινώσεις

Προγραμματική Συμφωνία ΕΚΔΔΑ και Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

 

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) υπέγραψε Προγραμματική Συμφωνία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης (ΓΓΠΣΔΥ). Επιδίωξη της επιμορφωτικής σύμπραξης είναι η βελτίωση του συνολικού πλαισίου λειτουργίας της ΓΓΠΣΔΥ, η διαρκής επιμόρφωση του στελεχικού της δυναμικού, καθώς και η αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η συμφωνία, η οποία υπεγράφη από την Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ, Αν. Καθ. Ιφιγένεια Καμτσίδου, και τον Γενικό Γραμματέα της ΓΓΠΣΔΥ, Μιχάλη Χατζηθεοδώρου, προβλέπει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού πλαισίου δράσεων που θα συνδέονται με τους επιχειρησιακούς στόχους και τις οργανωτικές αλλαγές της ΓΓΠΣΔΥ. Ειδικότερα, προβλέπεται να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ επιμορφωτικές δράσεις με έμφαση, μεταξύ των άλλων:

  • στην απλούστευση διοικητικών διαδικασιών και στη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών,
  • στη βελτίωση της διοικητικής συμπεριφοράς και στην ανάπτυξη της ηθικής και επαγγελματικής δεοντολογίας,
  • στην ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής και στη διαχείριση κεντρικών και περιφερειακών υποδομών τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών (ΤΠΕ),
  • στην ασφάλεια,φυσική και ηλεκτρονική, των προσωπικών δεδομένων, των συναλλαγών και των δημόσιων εγγράφων,
  • στη διαχείριση και τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων -συγχρηματοδοτούμενων και μη- έργων πληροφορικής και άλλων προμηθειών,
  • στην ανάπτυξη και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και τη διαχείριση και αξιολόγησή του με βάση τις υπηρεσιακές προτεραιότητες.

Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι δράσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης σε καλές πρακτικές και πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με επιτυχία σε ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και οι δράσεις προαγωγικής εκπαίδευσης κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η διασύνδεση και συμπληρωματικότητα μεταξύ εκπαίδευσης και διοικητικής ικανότητας των στελεχών και να υποστηρίζεται ένα αξιοκρατικό πλαίσιο αξιολόγησης των ειδικοτήτων.

Σχετικά Άρθρα