ΙΝΕΠ

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου ΙΝΕΠ

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου του ΕΚΔΔΑ γίνεται στη βάση διεθνών προτύπων με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση και αποτελεσματικότητα της επιμορφωτικής/εκπαιδευτικής παρέμβασης τόσο στη βελτίωση της λειτουργίας των δημοσίων φορέων, όσο και των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η αξιολόγηση εδράζεται σε συγκεκριμένους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες, καθιστά ουσιαστική τη συνεργασία του ΕΚΔΔΑ με τους φορείς του δημοσίου και αξιοποιεί τις γνώσεις και τις εμπειρίες εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών. Η αξιολόγηση γίνεται με το πέρας του προγράμματος τόσο από τους εκπαιδευτές, όσο και από τους επιμορφωθέντες, για τους οποίους η αξιολόγηση αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης.

Αξιολόγηση Προγραμμάτων ΙΝΕΠ

Εξαμηνιαία έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου β εξάμηνο 2018

Εξαμηνιαία έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου α εξάμηνο 2018

Έκθεση Αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου 2017 (Παράρτημα 1, Παράρτημα 2, Παράρτημα 3, Παράρτημα 4, Παράρτημα 5)

Εξαμηνιαία έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου α εξάμηνο 2017

Εξαμηνιαία έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου β εξάμηνο 2017

Εξαμηνιαία έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου α εξάμηνο 2016

Εξαμηνιαία έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου β εξάμηνο 2016

Έκθεση Αξιολόγησης Προγραμμάτων 2014 – 2016

(Παράρτημα 1Παράρτημα 2Παράρτημα 3, Παράρτημα 4Παράρτημα 5Παράρτημα 6Παράρτημα 7)

Συνοπτική Έκθεση 2014 – 2015 (συγκεντρωτικά στοιχεία) – (σε μορφή pdf)

Συνοπτική Έκθεση Β΄ εξαμήνου 2011 (συγκεντρωτικά στοιχεία) – (σε μορφή pdf)

Αξιολόγηση Εκπαιδευτών ΙΝΕΠ

Συνοπτική Έκθεση Β΄ εξαμήνου 2011 (συγκεντρωτικά στοιχεία) – (σε μορφή pdf)