Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ηλεκτρολογικών υλικών

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί ηλεκτρολογικό υλικό στην ποσότητα και με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα.

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική τους προσφορά για τα παραπάνω είδη έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015   στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση

Πίνακας ηλεκτρολογικού υλικού