Διεθνής διαγωνισμός ξενόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει Διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή, για την ανανέωση της συνδρομής ξεν...

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την εκμίσθωση – λειτουργία Κυλικείου
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική...

Περισσότερα