Διακηρύξεις Προμηθειών

Διαγωνισμός για την εκμίσθωση – λειτουργία Κυλικείου

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά για την εκμίσθωση και λειτουργία κυλικείου ευρισκόμενου εντός του κτιρίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, επί της οδού Πειραιώς 211 και Θράκης 2, στον Ταύρο Αττικής (στο ισόγειο).

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκμίσθωση του κυλικείου, προς εξυπηρέτηση σε είδη κυλικείου των εργαζομένων και τωνεπιμορφωνόμενων  προγραμμάτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5/3/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α, (Πειραιώς 211, Ταύρος) – προθεσμία κατάθεσης προσφορών.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από νόμιμο εκπρόσωπο   του προσφέροντος, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και  επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί
το διαγωνισμό.

Διακήρυξη

Διευκρινίσεις

Νέες Διευκρινίσεις