Διακηρύξεις Προμηθειών

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί 3.600 δεσμίδες φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική τους προσφορά για τα παραπάνω είδη έως και την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013 στο γραφείο πρωτοκόλλου (1ος όροφος) .

Πρόσκληση