Επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ

Η επιμόρφωση των στελεχών
της Δημόσιας Διοίκησης και
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
σχεδιάζεται και υλοποιείται
από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα του ΕΚΔΔΑ υποχρεούνται να υποβάλουν, εντός ευλόγου χρόνου, έκθεση αποτίμησης της αποτελεσματικότητας της επιμορφωτικής παρέμβασης στη βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας της υπηρεσίας ή του φορέα που υπηρετούν. Η αποτίμηση, σε πρώτη φάση, διεξάγεται με ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν οι εκπαιδευόμενοι σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο οδηγό εφαρμογής (pdf), ενώ, σε δεύτερη φάση, αντίστοιχη έκθεση πρόκειται να συντάσσουν και οι προϊστάμενοί τους.

Έκθεση αποτίμησης έτους 2017 (σε μορφή pdf)

Έκθεση αποτίμησης έτους 2016 (σε μορφή pdf, Μέρος 1ο, Μέρος 2ο, Μέρος 3ο, Μέρος 4ο, Μέρος 5ο)

Έκθεση αποτίμησης έτους 2015 (σε μορφή pdf)

Έκθεση αποτίμησης έτους 2012 (σε μορφή pdf)

Έκθεση αποτίμησης έτους 2011 (σε μορφή pdf)