Διακηρύξεις Προμηθειών

Συντήρηση αντλιών θερμότητας

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α  για τις ανάγκες λειτουργίας του, διαθέτει  τέσσερεις (4) αντλίες θερμότητας  YORK, τύπου AWHC-100.

Προκειμένου το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να αναθέσει την ετήσια συντήρηση των πιο πάνω αντλιών θερμότητας και την άρση των βλαβών που τυχόν εμφανιστούν σε αυτές, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2015  στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση