Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύος 210 KVA

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος ισχύος 210 KVA για να λειτουργεί ως εφεδρεία και να καλύπτει τις διακοπές ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσεων και του Datacenter που διαθέτει από τη ΔΕΗ ή την αστοχία των μετασχηματιστών ή το σφάλμα μιας φάσης του μετασχηματιστή ή τη μείωση της τάσης του δικτύου της ΔΕΗ κάτω από τo επιτρεπόμενο κατώτατο όριο.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική σας προσφορά για τα παραπάνω είδη έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015   στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση