Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επέκτασης του Ο.Π.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α./2015

Η παρούσα πρόσκληση διενεργείται με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επέκτασης του λογισμικού του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να  καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική  προσφορά έως την Δευτέρα 15/06/2015 στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107). 

Πρόσκληση