Διακηρύξεις Προμηθειών

Ανοικτός ηλεκτρονικός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη «αναδόχου» προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη «αναδόχου» προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των 715.609,76 €, χωρίς ΦΠΑ (23%), 880.200,00 €  με ΦΠΑ (23%).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τις 7/7/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ. στην Ελληνική γλώσσα και σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Διακήρυξη

 

Τεχνικές Προδιαγραφές – Πίνακες Συμμόρφωσης

Διευκρινίσεις 

Διευκρινίσεις_2