Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ενός (1) πολυμηχανήματος και δέκα (10) έγχρωμων εκτυπωτών

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί  ένα (1) πολυμηχάνημα  και δέκα (10) έγχρωμους εκτυπωτές με τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική τους προσφορά για τα παραπάνω είδη έως και την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014    στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση