Η Σχολή

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του ΕΚΔΔΑ που έχει ως αποστολή την εκπαίδευση ενός σώματος εξειδικευμένων επιτελικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση

Το Πρόγραμμα Σπουδών της ΕΣΔΔΑ σχεδιάζεται από τους Υπεύθυνους Σπουδών και Έρευνας σε συνεργασία με τον/την Διευθυντή/τρια της ΕΣΔΔΑ και εγκρίνεται με απόφαση ΔΣ του ΕΚΔΔΑ, μετά από γνωμοδότηση του Επιστημονικού-Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

Για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία του Προγράμματος Σπουδών λαμβάνονται υπόψη τυχόν μελέτες που εκπονούνται από ομάδες εργασίας, στις οποίες συμμετέχουν στελέχη της ΕΣΔΔΑ και πρόσωπα εγνωσμένου επιστημονικού κύρους προερχόμενα από την ακαδημαϊκή κοινότητα και τη Δημόσια Διοίκηση, καθώς και οι αξιολογήσεις των προηγούμενων προγραμμάτων τόσο από τους εκπαιδευόμενους, όσο και από τους εκπαιδευτές.

Πρόγραμμα Σπουδών της  ΚΘ’ Εκπαιδευτικής Σειράς «Παναγιώτης Κανελλόπουλος» της ΕΣΔΔΑ

https://www.ekdd.gr/wp-content/uploads/2022/12/Π.Σ.-ΚΘ_Παράρτημα-1.pdf