Η Σχολή

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του ΕΚΔΔΑ που έχει ως αποστολή την εκπαίδευση ενός σώματος εξειδικευμένων επιτελικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση

Το Πρόγραμμα Σπουδών της ΕΣΔΔΑ σχεδιάζεται από τους Υπεύθυνους Σπουδών και Έρευνας σε συνεργασία με τον/την Διευθυντή/τρια της ΕΣΔΔΑ και εγκρίνεται με απόφαση ΔΣ του ΕΚΔΔΑ, μετά από γνωμοδότηση του Επιστημονικού-Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

Για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία του Προγράμματος Σπουδών λαμβάνονται υπόψη τυχόν μελέτες που εκπονούνται από ομάδες εργασίας, στις οποίες συμμετέχουν στελέχη της ΕΣΔΔΑ και πρόσωπα εγνωσμένου επιστημονικού κύρους προερχόμενα από την ακαδημαϊκή κοινότητα και τη Δημόσια Διοίκηση, καθώς και οι αξιολογήσεις των προηγούμενων προγραμμάτων τόσο από τους εκπαιδευόμενους, όσο και από τους εκπαιδευτές. Το Πρόγραμμα Σπουδών της ΕΣΔΔΑ διαρθρώνεται σε πέντε πεδία.

  • Πεδίο 1ο: Δίκαιο,
  • Πεδίο 2ο: Οικονομία,
  • Πεδίο 3ο: Δημόσια Διοίκηση,
  • Πεδίο 4ο: Ψηφιακή Διακυβέρνηση,
  • Πεδίο 5ο: Ξένες Γλώσσες.

Πέραν των μαθημάτων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές δράσεις, επισκέψεις, διαλέξεις, ημερίδες κ.ά., που αφορούν σε ειδικά ζητήματα του προγράμματος σπουδών και/ή διεπιστημονικές και καινοτόμες προσεγγίσεις σχετικά με τα ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το Πρόγραμμα Σπουδών της Κοινής Φάσης της τρέχουσας ΚΣΤ’ Εκπαιδευτικής Σειράς «Αλέξανδρος Σβώλος» της ΕΣΔΔΑ, δείτε εδώ.