Διακηρύξεις Προμηθειών

Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για τo κυλικείο

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, επαναπροκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση κυλικείου ευρισκόμενου εντός του κτιρίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, επί της οδού Πειραιώς 211 και Θράκης 2, στον Ταύρο Αττικής (στο ισόγειο).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5 / 12 / 2013, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12:00 στα γραφεία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α (1ος όροφος) , από πενταμελή επιτροπή αξιολόγησης. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία του ΕΚΔΔΑ από νόμιμο εκπρόσωπο   του προσφέροντος μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και  επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

Διακήρυξη