Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια άγραφων λευκών CD για το 2018
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α, για την κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΙΝ.ΕΠ. (εγγραφή εκπαιδευτικού υλικού), διαθέτει μηχανήματα ...

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για το έτος 2018.
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών  λειτουργίας του προτίθεται να αναθέσει   την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εκπαιδευτικού και λο...

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια των αναγκαίων ειδών καθαριότητας και ευπρεπισ...

Περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και εργαλείων για τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικ...

Περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια δύο (2) αντλιών θερμότητας για την Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφ...

Περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός με αντικείμενο την προμήθεια Folder και μπλοκ σημειώσεων για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικ...

Περισσότερα