Διακηρύξεις Προμηθειών

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού, των χώρων του κεντρικού κτιρίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και του Π.ΙΝ

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων του κεντρικού κτιρίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και του Περιφερειακού Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.) για δύο (2) έτη.

       Η εκτιμώμενη αξία ανά τμήμα (χωρίς Φ.Π.Α.) είναι η εξής:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΞΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ΤΜΗΜΑ 1 190.000 € 95.000 € 285.000 €
ΤΜΗΜΑ 2 60.000 € 30.000 € 90.000 €
ΣΥΝΟΛΟ 250.000 € 125.000 € 375.000 €

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στην Ελληνική γλώσσα και σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/04/2018 ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 13:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Διακήρυξη

xml ΕΕΕΣ

pdf ΕΕΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ