Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Πρακτικής Εκπαίδευσης

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ekdda espa

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 espa

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών της ΚΒ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), οι σπουδαστές καλούνται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Εκπαίδευση σε φορείς του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα για χρονικό διάστημα διάρκειας 4 μηνών. Σκοπός της Πρακτικής Εκπαίδευσης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την υπηρεσιακή καθημερινότητα στους τομείς ευθύνης και τα αντικείμενα αρμοδιότητάς των φορέων. Προς τούτο, οι σπουδαστές αναλαμβάνουν ουσιαστικά καθήκοντα στην υπηρεσία τοποθέτησής τους . 

           Για την επιλογή της κάθε υπηρεσίας τοποθέτησης, λαμβάνονται υπόψη αφενός οι αρμοδιότητές της και αφετέρου η δυνατότητα συμβολής των σπουδαστών στο έργο αυτής, με την ανάθεση ουσιαστικών καθηκόντων ή/και συγκεκριμένου έργου σε αυτούς, τα οποία θα πρέπει να μπορούν να περαιωθούν εντός τού χρόνου της Πρακτική Εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι για κάθε Τμήμα Φορέα υπάρχει η δυνατότητα της άσκησης ενός και μόνο σπουδαστή. Προς τούτο για κάθε σπουδαστή προτείνεταιαπό τον Φορέα ένας εκπαιδευτής και ένας αναπληρωτής εκπαιδευτής, με την συμπλήρωση και υποβολή τού ψηφιακού εντύπου αίτησης τοποθέτησης, το οποίο ακολουθεί. Σε περίπτωση που υποβληθούν προτάσεις τοποθέτησης σπουδαστών από περισσότερα του ενός τμήματα κάποιου φορέα, τότε θα πρέπει οι προτεινόμενοι εκπαιδευτές, καθώς και οι αναπληρωτές τους να είναι διαφορετικά άτομα ανά τμήμα .

Ο κάθε εκπαιδευτής σε συμφωνία με τον αρμόδιο Υπεύθυνο Σπουδών και Έρευνας της ΕΣΔΔΑ καταρτίζει το πρόγραμμα Πρακτικής Εκπαίδευσης του σπουδαστή, του αναθέτει εργασίες ,και παρακολουθεί σε καθημερινή βάση την πορεία του στην υπηρεσία καθ’ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής Εκπαίδευσης. Δεσμεύεται δε έναντι της ΕΣΔΔΑ να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις, δηλαδή να σχεδιάσει και να παρακολουθεί την τήρηση του προγράμματος Πρακτικής Εκπαίδευσης, να συνεργάζεται με τους αρμόδιους υπεύθυνους Πρακτικής Εκπαίδευσης της ΕΣΔΔΑ, να συμμετέχει σε ενημερωτικές συναντήσεις, να ενημερώνεται για την παρουσία του σπουδαστή στην Υπηρεσία και να μεριμνά για την αποστολή των απαιτούμενων εντύπων στη Σχολή.

       Οι Φορείς καλούνται να συνεκτιμήσουν τα παρακάτω κριτήρια, προκειμένου να επιλέξουν και προτείνουν Εκπαιδευτές:

  • Πολύ καλή γνώση εκ μέρους τους των αρμοδιοτήτων του Φορέα και ειδικότερα του αντικειμένου με το οποίο θα ασχοληθεί ο σπουδαστής.
  • Δυνατότητα διάθεσης του απαιτούμενου χρόνου για την επίβλεψη και επικουρία του σπουδαστή.
  • Απαιτούμενη κατηγορία εκπαίδευσης ΠΕ/ΤΕ και βαθμός Α ή Β ή Γ – ή βαθμός Δ, μόνο σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμος υπάλληλος με βαθμό Β ή Γ – ή/καί απόφοιτοι Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τουλάχιστον 6 χρόνια προϋπηρεσία.
  • Επιθυμητή είναι και η προηγούμενη εμπειρία τους ως εκπαιδευτές Πρακτικής.

Σημειώνεται τέλος ότι η πρακτική εκπαίδευση της ΚΒ’ εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΔΔΑ θα υλοποιηθεί από 20 Σεπτεμβρίου 2013 έως 19 Ιανουρίου 2014. Για τον κάθε εκπαιδευτή, προβλέπεται σχετική αμοιβή σύμφωνα με την υπ. αριθ. 2/75040/0022/22-1-03(ΦΕΚ 102 τ.β, 30-1-03) Υπουργική Απόφαση.

            Η φόρμα υποβολής της αίτησης βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΕΚΔΔΑ στον σύνδεσμο εδώ

Αφού συμπληρώσετε τα απαραίτητα πεδία της φόρμας (αίτησης), πατήστε το κουμπί εκτύπωση για να εκτυπώσετε την συμπληρωμένη φόρμα και κατόπιν πατήστε το κουμπί υποβολή για να υποβάλλετε ηλεκτρονικά το αίτημά σας. Στην συνέχεια και για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτησή σας, παρακαλούμε η εκτυπωμένη φόρμα, με συμπληρωμένα τα απαραίτητα πεδία, να υπογραφεί από τον Προϊστάμενο Δ/σης Διοικητικού της υπηρεσίας σας και να αποσταλεί ταχυδρομικά στο ΕΚΔΔΑ υπ’ όψιν τμήματος Συντονισμού ΕΣΔΔΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και ταχυδρομικής αποστολής είναι η 5/7/2013. 

                                                                                                              Ο Διευθυντής ΕΣΔΔΑ

                                                                                                            Δρ. Γεώργιος Παπαγεωργίου