Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ελεγκτική επάρκεια

KAMTSIDOU PAPASPYROU

Η συνεργασία μεταξύ ΕΚΔΔΑ και Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης, η οποία ξεκίνησε να υλοποιείται τον Απρίλιο του 2018 με τη διοργάνωση του πρώτου Ειδικού Προγράμματος Απόκτησης Ελεγκτικής Επάρκειας, είχε σαν αποτέλεσμα μία σειρά προγραμμάτων που υλοποιούνται έκτοτε από το ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ κατ’ εφαρμογή του Ν.4478/2017 και της σχετικής ΥΑ (ΦΕΚ 4807/ΤΒ/29.12.2017).

Η παραπάνω δράση και συνεργασία συνεχίζεται με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εξέδωσε η Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ, Αν. Καθ. Ιφιγένεια ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ, προκειμένου να καλυφθούν τριάντα (30) θέσεις για την παρακολούθηση του Ειδικού Προγράμματος από στελέχη του δημόσιου τομέα.

Οι υποψήφιοι/ες για την παρακολούθηση του εν λόγω Ειδικού Προγράμματος πρέπει:

•             Να διαθέτουν τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ). Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών.

•             Να κατέχουν τον Α΄ βαθμό.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες δεν υπάγονται στις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα, θα πρέπει να έχουν δωδεκαετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία. 

Κατά την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (μεταπτυχιακό – διδακτορικό) συναφείς με τα διδασκόμενα αντικείμενα.

Κατά την παρούσα Πρόσκληση, δικαίωμα υποβολής έχουν όσοι/ες κατέχουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Χημείας / Χημικών Μηχανικών, Βιολογίας, Επιστημών Πληροφορικής, Επιστημών Υγείας / Φαρμακευτικής, Διεθνών Σχέσεων, Νομικής / Διεθνούς Δικαίου, Οικονομικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης ή είναι απόφοιτοι/ες της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ανεξαρτήτως του βασικού τίτλου σπουδών τους. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι/ες για την παρακολούθηση του εν λόγω προγράμματος θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και ευχέρεια στη χρήση Η/Υ.

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο Ειδικό πρόγραμμα για την απόκτηση Ελεγκτικής Επάρκειας θα υποβάλλονται κατά το διάστημα από την 5η Μαρτίου έως και την 20η Μαρτίου και ώρα 15:00.

Βρείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για περισσότερες πληροφορίες.

d

Αφήστε μια απάντηση